66 Lã Xuân Oai, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh  
ĐT : 0906476355 Gọi chúng tôi